Forsøksstasjon

VESO Aqualab er en forsøksstasjon som spesialiserer seg på forsøk med smittsomme sykdommer hos fisk. Vi tilbyr standardiserte smittemodeller for atlantisk laks, regnbueørret, stillehavslaks (coho), torsk og rognkjeks, og kan bidra til å utvikle modeller for andre arter. Smittsomme agens inkluderer virus, bakterier og parasitter for kjente så vel som nye sykdommer.

Hva kan vi tilby?

VESO Aqualab tilbyr langsiktige vaksinestudier (varighet av beskyttelse) og feltforsøk utført under kommersielle oppdrettsforhold. Forsøksfisken produseres i eget klekkeri og forsøk kjøres i henhold til de høyeste kvalitetsstandardene. Våre forskningsfasiliteter er lokalisert i Namsos, Norge og Colaco, Chile. 

Oppdragsforskning

VESO Aqualab representerer en uavhengig forsøksstasjon som sikrer full konfidensialitet og dedikasjon til våre kunder. Forsøk blir utført i henhold til høye kvalitetsstandarder (GLP, GCP, GMP) og vi har stort fokus på det etiske aspektet i alle våre aktiviteter. Vårt mål har alltid vært å gjøre VESO-varemerket synonymt med kompromissløs kvalitet og pålitelighet innen forskning på fiskehelse.

Våtlab   

VESO Aqualab består av toppmoderne forsøkslaboratorier med gjennomstrømningsanlegg og avanserte registrerings- og overvåkingssystemer. Forskningsfasilitetene består av våtlabber med kar fra 5 til 13 000 liter. Kardesignet kan tilpasses for å imøtekomme alle forskningsbehov, inkludert individuelle lys- og fôringsregimer, temperatur og salinitet. Vi tilbyr vannkvaliteter fra 0 til ~ 33 ‰ salinitet. Sjøvann hentes fra dyp ned til 60 meter utenfor anleggene. Innkommende vann filtreres og UV-behandles før opptak til testområdet og avløpsvann filtreres og desinfiseres med natriumhypokloritt og ozon før det slippes ut.

Kliniske feltforsøk

VESO har to fullskala akvakultur-tillatelser for forskningsformål i Norge. Tillatelsene gjør det mulig å gjennomføre forsøk under kommersielle oppdrettsforhold gjennom hele laksens livssyklus fra klekking til slakt. Feltforsøk legger til rette for evaluering av effekt og bivirkninger av vaksiner og legemidler i et reelt miljø, og muliggjør samtidig klinisk validering av våre smittemodeller utført i våre laboratorier. Studier gjennomføres rutinemessig i henhold til GCP (Good Clinical Practice). 

Ledende forskningsanlegg

VESO Aqualab er et ledende forskningsanlegg for gjennomføring av forsøk for å utvikle og registrere farmasøytiske produkter for bruk i fisk. Vi utfører forsøk for å vurdere effekt og sikkerhet til vaksiner og legemidler mot virale, bakterielle og parasittiske sykdommer. Vi har også bred erfaring med dokumentasjon av sedasjonsmidler, funksjonelle fôr og genetiske resistensprofiler.

Faglig ekspertise

Vi samarbeider tett med akademiske forskningsinstitusjoner og har fokus på å fremskaffe ny kunnskap. Den vitenskapelige staben ved VESO Aqualab består av fiskehelsebiologer, veterinærer og universitetsutdannede (Msc eller PhD). Det tekniske personalet er utdannet innen havbruk. Alle ansatte er opplært i samsvar med prinsippene for GLP (Good Laboratory Practice).

Etisk forsøksdesign

Vi har stort fokus på å gjennomføre forsøk i henhold til de høyeste etiske standarder. Forsøk er utformet basert på prinsippene til de 3R-ene; Erstatning, reduksjon og forbedring. Vi forbedrer kontinuerlig modellene våre og bruker adaptiv forsøksdesign for å inkludere færre fisk som opplever mindre ubehag i en kortere periode. Alle forsøk må godkjennes av Mattilsynet før forsøksstart.

hilde.bjoru@veso.no 

+47 994 44 459